+1239 831968 Canolfan Hermon Community Resource Centre, Hermon, Glôg, Sir Benfro SA36 0DT

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

AGM

October 11, 2017 @ 7:30 pm - 9:00 pm

Hysbysiad i holl gyfranddalwyr a chyfeillion Canolfan Hermon

Notice to all shareholders and friends of Canolfan Hermon

Gweler wrth gefn yr hysbysiad hwn manylion am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol – Canolfan Hermon ar Nos Fercher yr 11eg o  Hydref am 7.30 o’r gloch.

 

Yr ydym yn ffodus iawn o gael dros 20 o wirfoddolwyr cyson yn helpu gyda gweithgareddau megus yn y swyddfa unwaith yr wythnos, gofalwyr ystafelloedd bob wythnos,trefnu digwyddiadau, paratoi y bar a stoc, gofalu am y neuadd….. Llongyfarchiadau i bawb sydd yn glwm.

 

Os hoffech chi wirfoddoli a bod modd i chi sbario awr neu ddwy yr wythnos i gefnogi gyda rhedeg ein neuadd bentref, yna cofiwch ddod draw i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu cysylltwch â’r swyddfa i ddangos eich bod ar gael i gymryd rhan. Mae’r cyfarfodydd bwrdd y neuadd yn cael eu cynnal ar y 3ydd dydd Iau y mis.

Please see below for details about the forthcoming AGM of Canolfan Hermon on Wednesday the 11th of October at 7.30pm

We are very fortunate of having over 20 dedicated regular volunteers who help with the various activities such as some are manning the office once a week, volunteer caretakers, organisers of events, bar cleaners and stock controllers, volunteers who give time to maintain the building….. Congratulations to all involved.

If you would like to volunteer and can spare an hour or two a week to support with the running of our village hall then please do come along to the AGM or contact the office to indicate your availability to be involved. The hall board meetings are held on the 3rd Thursday of the month.

Byddwn yn diweddaru’r pawb ar y digwyddiadau diweddaraf yn y Ganolfan yn ystod blwyddyn brysur iawn ac yn manylu ar ein cynlluniau sydd ar y gweill.

We will be updating everyone on the latest happenings at Canolfan in what has been a very busy year and detailing our upcoming plans.


 

Agenda

 

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau

Welcome and Apologies

  1. Ethol y Bwrdd

Election of the Board

  1. Derbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf

To accept minutes of the previous meeting

  1. Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

  1. Adroddiad y Cadeirydd

Chairperson’s report

  1. Adroddiad Ariannol: Cyfranddaliadau: Grantiau/Cyllid

Financial Report: Shares: Grants/Funding

  1. Pleidlais – Cynnig Cymdeithas Darbodus Ddiwydiannol i hawlio eithriad rhag archwilio (adran 84)

Vote – Industrial Provident Society resolution to claim exemption from audit (section 84)

  1. Son am beth sydd ymlaen yn y Ganolfan – Cyfleoedd Gwirfoddoli

Centre activities update and what’s on – Volunteering Opportunities

  1. Unrhyw Fater Arall

Any other matters

Unrhyw gyfranddaliwr sydd a diddordeb mewn ymuno â’r pwyllgor, bydd angen gyfranddaliwr arall i enwebu nhw a rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â’r bwrdd, bydd angen i nodi pa sgiliau y gallant eu cynnig i’r sefydliad.

Any shareholder interested in joining the committee will need another shareholder to nominate them and those interested in joining the board will need to indicate what skills they can bring to the organisation.

Details

Date:
October 11, 2017
Time:
7:30 pm - 9:00 pm
Event Categories:
,

Organiser

Canolfan Hermon
Phone:
01239 831968
Email:
info@canolfanhermon.org.uk
Website:
www.canolfanhermon.org.uk