Facebook Posts

2 days ago

Canolfan Hermon

Arwydd lan heddi gan yr awdurdod lleol yn y cae chwarae yn Hermon. / A sign put up today by the local authority at Hermon playing field. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Canolfan Hermon

"Cynllun Helo / Hello Scheme" - Cynllun Cymdogion Da / Good Neighbour Scheme. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Canolfan Hermon

Can you help our Community respond to Coronavirus? (Mae’r neges yma hefyd yn mynd allan yn y Gymraeg)

As the coronavirus situation escalates, I wanted to update you on developments at a Council level and how communities can help.

There is an amazing community spirit in our area (and across Pembrokeshire) with lots of people wanting to volunteer over the next weeks and months, supporting vulnerable groups and people who might need to self-isolate.

A volunteering network will be crucial, but we need a coordinated response. There are lots of factors to consider, so our team at Pembrokeshire County Council have been discussing a multi-agency approach including Health, the third and volunteering sectors. This work includes working through the logistics of how best to gather, mobilise, inform and sustain a network of volunteers, whilst simultaneously coordinating responses and safeguarding those who need help. It sounds simple, but there are a lot of factors to consider.

If you would like to offer help (as some already have), then please e-mail me at cllr.cris.tomos@pembrokeshire.gov.uk. At this stage, I can collate details and keep you informed as to how we propose to move forward.

The council is also now going to be issuing daily updates, and today's update is available on www.pembrokeshire.gov.uk

I am aware that many people already look out for others in our community, so I don't want to tread on toes, but I can help with a coordinated approach. Diolch Cris -------------------------------------------------------------------------Allwch chi helpu ein Cymuned i ymateb i Coronafeirws? (This message is also being circulated in English)

Wrth i'r sefyllfa coronafeirws waethygu, roeddwn i eisiau eich diweddaru ar ddatblygiadau ar lefel Cyngor a sut y gall cymunedau helpu.

Mae yna ysbryd cymunedol anhygoel yn ein hardal (ac ar draws Sir Benfro) gyda llawer o bobl eisiau gwirfoddoli dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, gan gefnogi grwpiau bregus a phobl a allai fod angen hunan-ynysu.

Bydd rhwydwaith gwirfoddoli yn hanfodol, ond mae angen ymateb cydgysylltiedig arnom. Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried, felly mae ein tîm yng Nghyngor Sir Penfro wedi bod yn trafod dull amlasiantaethol gan gynnwys Iechyd, y trydydd sector a gwirfoddoli. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys gweithio trwy logisteg y ffordd orau i gasglu, cynnull, hysbysu a chynnal rhwydwaith o wirfoddolwyr, wrth gydlynu ymatebion ar yr un pryd a diogelu'r rhai sydd angen help. Mae'n swnio'n syml, ond mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried.

Os hoffech gynnig help (fel y mae rhai eisoes), yna anfonwch e-bost ataf yn cllr.cris.tomos@sir-benfro.gov.uk. Ar hyn o bryd, gallaf gadw y manylion y gwirfoddolwyr/cartrefi a rhoi gwybod ichi sut yr ydym yn cynnig symud ymlaen.

Bydd y cyngor hefyd yn awr yn cyhoeddi diweddariadau dyddiol, ac mae un heddiw ar gael ar ein gwefan www.sir-benfro.gov.uk

Rwy’n ymwybodol bod llawer o bobl eisoes yn cadw llygad am eraill yn ein cymuned, felly nid wyf am dorri ar draws hyn, ond yna os allaf helpu gyda dulliau cydgysylltiedig. Diolch Cris
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Canolfan Hermon

Rhannwch plis / Please share : Ardal caffi i'w rhentu yn y neuadd yn Hermon / A cafe area to rent in the hall in Hermon. Ffoniwch / Call 01239 831968 info@canolfanhermon.org.uk www.canolfanhermon.org.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Canolfan Hermon

Dim Bingo nos Wener yma / No Bingo this Friday. ... See MoreSee Less

View on Facebook